Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze

 

Nawigacja

mapa

Szkolny program profilaktyki Statut Zespołu Szkół Program wychowawczy Procedura postępowania wobec uczniów mających dużą absencję PROCEDURA UZYSKANIA KARY ROWEROWEJ Regulamin projektów edukacyjnych Regulamin Rady Pedagogicznej Ewaluacja 2011/2012 Ewaluacja 2012/2013 Regulamin wycieczek szkolnych Ewaluacja 2013/2014 Regulamin świetlicy szkolnej Ewaluacja 2014/2015

Akty prawne

Regulamin wycieczek szkolnych

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55,        poz. 578).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. U. Nr 145, poz. 1624).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz. 102).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).

 


§ 1

Zasady ogólne


1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
2. Wycieczki szkolne mają na celu:
a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
b) poznawanie kultury i języka innych państw,
c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
f) podnoszenie sprawności fizycznej,
g) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
h) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
i) przeciwdziałanie patologii społecznej,
j) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
3. Wycieczki szkolne można  organizować w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
4. Organizację i program wycieczek oraz imprez należy dostosować do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
5. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
6. Informacja o wycieczce  i dokumentacja wycieczki:
a. Informacja o wycieczce powinna zawierać:
• Nazwę wycieczki,
• Organizatora i kierownika wycieczki,
• Termin,
• Trasę,
• Harmonogram wycieczki,
• Koszt  (kosztorys wycieczki, preliminarz wpłat),
• Określenie rodzaju ekwipunku uczestnika wycieczki,
• Zgodę na wycieczkę rodziców lub opiekunów prawnych.
b. Dokumentacja wycieczki powinna zawierać:
• Karta wycieczki z numerem polisy ubezpieczeniowej,
• Pisemną zgodę na wycieczkę rodziców lub opiekunów prawnych,
• Delegację dla kierownika i opiekunów wycieczki,
• Listę uczestników,
• Plan i harmonogram wycieczki.


§ 2

Rodzaje wycieczek

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:
a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
b) wycieczki krajoznawczo - turystyczne, organizowane przez wychowawców, nauczycieli, samorząd uczniowski dla zainteresowanych tematyka wycieczki. Ich głównym celem jest wędrówka, wysiłek fizyczny, rekreacja, przy jednoczesnym uwzględnieniu celów poznawczych.,
c) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
d) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

§ 3

Kierownik wycieczki i opiekunowie

1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.
3. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
4. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę dyrektora szkoły.
5. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być nauczycielem.
6. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.
7. Do zadań kierownika wycieczki lub imprezy należy:
a) opracowanie programu i harmonogramu - wycieczki lub imprezy,
b) posiadanie pełnej dokumentacji wycieczki,
c) zapoznanie z regulaminem wszystkich uczestników,
d) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
e) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
f) określenie zadań opiekunowi w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
g) nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
h) organizacja transportu, wyżywienia i zapewnienie noclegu dla uczestników,
i) dokonanie podziału zadań wśród uczestników,
j) opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce,
k) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
l) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.
9.  Obowiązkiem opiekuna jest:
a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
b) sprawdzanie stanu liczebnego uczestników wycieczki przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, zwiedzania, przejazdu itp., oraz po przybyciu do punktu docelowego.
c) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
d) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
e) nadzór nad  wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom,
f) zapoznać się z regulaminem wycieczki,
g) wykonywać inne zadania zlecone przez kierownika.
10. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
11. Nauczyciele powinni posiadać pisemną delegację wystawioną przez dyrektora szkoły. Dokument ten stwierdza fakt świadczenia pracy nauczyciela poza szkołą.

§ 4
Zasady organizacji wycieczek

1. Wycieczka szkolna powinna być starannie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym oraz dokładnie omówiona z wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy wycieczki, harmonogramu wycieczki i regulaminu wycieczki.
2. Jako środki transportu dopuszcza się:
a. Wynajęty autokar;
b. Środki komunikacji (miejskiej, PKP) .
3. Zasady bezpieczeństwa (w czasie korzystania ze środków transportu, wycieczki piesze i rowerowe):
a. Wycieczka autokarowa:
• Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowanych miejsc.
• Kierownik wycieczki zajmuje miejsce z przodku, przy drzwiach autokaru. Opiekun wsiada ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru.
• Przed odjazdem kierownik sprawdza listę obecności.
• Przy wysiadaniu z autokaru pierwszy wysiada opiekun i ustawia grupę.
• Kierownik wycieczki wysiada z autokaru ostatni i sprawdza stan autokaru.
• Po wyjściu z autokaru opiekun sprawdza listę obecności i informuje o tym kierownika.
• Uczestnicy wycieczki podczas podróży nie szczają swoich miejsc.
b. Transport miejski i PKP:
• Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowanych miejsc w przedziałach, przydziela opiekunów, sprawdza listę obecności. Ostatni do środka transportu wsiada jeden z opiekunów.
• W każdym przedziale powinien znajdować się opiekun.
• W czasie jazdy pociągiem nie wolno otwierać okien i wychylać się przez nie.
• Pierwszy wysiada opiekun ustawiając grupę, ostatni kierownik sprawdziwszy uprzednio przedziały.
• Po uformowaniu grupy należy sprawdzić listę obecności.
c. Wycieczki piesze:
• Pierwszy idzie kierownik wycieczki najmłodsi oraz najsłabsi fizycznie i kondycyjnie uczestnicy wycieczki, którzy nadają tempo marszu. Kolumną zamykają najstarsi i najsilniejsi kondycyjnie uczestnicy wycieczki.
• Ostatni idzie jeden z opiekunów wycieczki.
• Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa drogowego i ruchu drogowego.
• Uczestnicy poruszają się zwartą kolumną. Grupa w szyku zwartym porusza się prawym poboczem drogi, a jeśli grupa nie jest liczna, może iść w szyku luźnym lewym poboczem. W miastach grupa może poruszać się wyłącznie po chodnikach.
d. Wycieczki rowerowe:
• Pierwszy jedzie kierownik wycieczki, ostatni jeden z opiekunów.
• Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa drogowego i ruchu drogowego.
• Na grupę uczestników  6˗10 osób przypada 2 opiekunów.
• Uczestnicy muszą posiadać kartę rowerową.

4. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinno być przestrzeganie zasad – maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna:
podczas wycieczek na terenie tej samej miejscowości – 30
podczas wycieczek poza jej terenem – 15
5. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywały.
6. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest miejsce  wyznaczone przez kierownika i uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły.
7. Zgodę na wycieczkę wyraża dyrektor szkoły.
8. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
9. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
10. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.
11.  Rodzice najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem wycieczki powinni być poinformowani o miejscu i godzinie zbiórki oraz miejscu i przewidywanej godzinie powrotu, adresie pobytu wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz przewidywanej trasie wycieczki.
12. Rodzice muszą poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, alergiach itp.
13. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.
14. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
15. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia..
16. Placówka wypoczynku, w której mają przebywać uczniowie winna posiadać kartę      kwalifikacyjną obiektu (nie dotyczy obozów wędrownych oraz form wypoczynku organizowanych poza granicami kraju).

§ 5
Obowiązki uczestników wycieczki

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
a) Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem wycieczek obowiązującym w Zespole szkół im. M. Konopnickiej w Nowej Górze.
b) Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z harmonogramem wycieczki i bezwzględnie go przestrzegać
a) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
c) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,
d) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,
e) do nie spożywania posiłków w czasie jazdy.
f) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,
g) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno, informować o wyjściu do toalety
h) nie zaśmiecać pojazdu,
i) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
j) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
k) dbać o higienę i schludny wygląd,
l) dbać o przyjazną atmosferę.
m) Informować opiekunów o sytuacjach mogących zagrażać życiu lub zdrowie uczestników wycieczki.
n) bezwzględnie nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
o) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,
p) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach wyznaczonych przez kierownika wycieczki,
q) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
r) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. W przypadku naruszenia tego punktu przez uczestnika wycieczki kierownik zawiadamia o tym fakcie rodziców, opiekunów prawnych i dyrektora szkoły.
s) W przypadku zniszczeń dokonanych przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność finansową naprawy zniszczeń ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

 

 

§ 6

Finansowanie wycieczek

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów).
3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.
6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.
7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.

§ 7

Dokumentacja wycieczki

1.   Karta wycieczki z harmonogramem – załącznik nr 1.
2.   Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki  - załącznik nr 2.
3.   Pisemną zgodę rodziców - załącznik nr 3.
4.   Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – (wycieczka kilkudniowa)   
      załącznik nr 4.
5.   Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu – załącznik nr 5.
6.   Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 - 4 winna być złożona w terminie minimum 2 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia, w przypadku wycieczki  zagranicznej jest to termin 7 dni.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.
2. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
3. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.
4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
5. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
6. W przypadku naruszenia przez ucznia § 5 punkt 1 m regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr3
OŚWIADCZENIE

Zgadzam się na udział mojego dziecka


(Imię i nazwisko)

w wycieczce szkolnej _________________________________________________________
(termin i trasa wycieczki)


Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

  -------------------------------------------------
(Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)


OŚWIADCZENIE

Zgadzam się na udział mojego dziecka


(Imię i nazwisko)

w wycieczce szkolnej _________________________________________________________
(termin i trasa wycieczki)


Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

  -------------------------------------------------
(Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)

OŚWIADCZENIE

Zgadzam się na udział mojego dziecka


(Imię i nazwisko)

w wycieczce szkolnej _________________________________________________________
(termin i trasa wycieczki)


Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

  -------------------------------------------------
(Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)
Lista uczestników wycieczki


Lp. Imię i nazwisko Klasa Numer telefonu
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
36.   
37.   
38.   
39.   
40.   
41.   
42.   
43.   
44.   
45.   
46.   


KARTA WYCIECZKI  (IMPREZY)


Cel i założenia programowe wycieczki ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trasa wycieczki ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Termin ....................................................... ilość dni .................. klasa  ....................................
Liczba uczestników ....................................................................................................................
Kierownik (imię i nazwisko) ......................................................................................................
Liczba opiekunów ......................................................................................................................
Środek lokomocji........................................................................................................................


OŚWIADCZENIE
Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki (imprezy)    Kierownik wycieczki (imprezy)
  
     
   

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)


Data
i godz.
wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego i żywieniowego
   


Adnotacje organu prowadzącego lub     Zatwierdzam
sprawującego nadzór pedagogiczny    
........................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

 


Załącznik nr4
Regulamin wycieczki

 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników, pilotów, kierowcę, właścicieli obiektów noclegowych.
3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
9. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.
10. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
11. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.


Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 
W  przypadku   naruszenia   przez   ucznia   punktu  11   zawiadamia   się   jego
rodziców   (prawnych opiekunów)   oraz    dyrektora szkoły.
Rodzice   (prawni opiekunowie)    zobowiązani   są   do    natychmiastowego
odebrania dziecka z wycieczki.

 

 

 

 

 

Zapoznałem(am) się z regulaminem wycieczki i jej programem:

Lp. Imię i nazwisko Podpis Data
47.   
48.   
49.   
50.   
51.   
52.   
53.   
54.   
55.   
56.   
57.   
58.   
59.   
60.   
61.   
62.   
63.   
64.   
65.   
66.   
67.   
68.   
69.   
70.   
71.   
72.   
73.   
74.   
75.   
76.   
77.   
78.   
79.   
80.   
81.   
82.   
83.   
84.   
85.   
86.   
87.   
88.   
89.   
90.   
91.   
92.   


Załącznik nr5
ROZLICZENIE
Wycieczki (imprezy) szkolnej do ...............................................................................................
zorganizowanej w dniu .................................. przez ..................................................................
I. DOCHODY
1. Wpłaty uczestników: liczba osób .......... x  koszt wycieczki ............... = ................. zł
2. Inne wpłaty: ................................................................................................................          
Razem dochody:..........................................

II. WYDATKI
1. Koszt wynajmu autobusu: ................................

2. Koszt noclegu: ................................................

3. Koszt wyżywienia: ...........................................

4. Bilety wstępu:   do teatru: ................................                                      
do kina: ...............................                                      
do muzeum: .........................                                      
inne: ..................................
5.    Inne wydatki (.............) .................................            

  Razem wydatki..................................

III. Koszt wycieczki (imprezy) na 1 uczestnika:      -          ¬ ................................
IV. Pozostała kwota w wysokości ................... zł      zostaje ................................
............................................................................................................................................ (określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.)

ORGANIZATOR                                                     Uczestnicy wycieczki (imprezy): (kierownik wycieczki)
....................................................  1. ..................................................
2. .................................................  Rozliczenie przyjął:            3. ..................................................
........................................................
(data i podpis dyrektora szkoły)

 

Ta strona może zawierać podstawowe informacje na temat Twojej szkoły. Można je zmienić w każdej chwili. Opis sposobu dokonywania zmian znajduje się tutaj: http://help.edupage.org/