Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze

 

Nawigacja


Akty prawne

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KONOPNICKIEJ W NOWEJ GÓRZE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły.

§ 2

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

Rozdział II

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej

§ 3

Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 4

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 6. zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną.

§ 5

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1.  dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu

      wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.

2.  wdrożenie do realizacji program wychowawczy szkoły i programy profilaktyczne

organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

3. projekt planu finansowego szkoły,

4.wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych   

   wyróżnień,

5.propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
   w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,   

    wychowawczych i opiekuńczych,

6.kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole,

7.przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,

8.decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora,

9.wniosek o indywidualny program lub tok nauki,

10.przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,

11dodatkowe zajęcia edukacyjne z puli godzin do dyspozycji dyrektora,

12.program nauczania opracowany i włączony do szkolnego zestawu programów oraz programy własne do zajęć pozalekcyjnych.

§ 6

Rada pedagogiczna zapoznaje się z:

 1. programem wizytacji przedstawionym przez osobę prowadzącą wizytację,
 2. wynikami wizytacji oraz propozycją wniosków i zaleceń powizytacyjnych,
 3. planem nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny,
 4. informacją o realizacji planu nadzoru.

 

 

§ 7

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo projekt jego zmian.

§ 8

 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 2. W przypadku określonym w ust. 1, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

§ 9

 

Ponadto Rada Pedagogiczna:

 1. Rozpatruje skierowane do niej wnioski, dotyczące w szczególności organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 2. Rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły
 3. Rozpatruje skierowane do niej wnioski i opinie samorządu szkolnego dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia.
 4. Opiniuje i ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 5. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników.
 6. Może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę kwalifikacyjną zachowania.
 7. Może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.
 8. Może w wyjątkowych przypadkach wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 9. Może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 10. Przygotowuje i opiniuje projekty programu wychowawczego i programu profilaktyki, które zostają przedstawione do zatwierdzenia radzie rodziców.
 11. Deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym, rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela

 

Rozdział III

Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 10

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Członkowie Rady Pedagogicznej wchodzą w skład zespołów stałych i doraźnych. W szkole funkcjonują:

–    zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,

–    zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

–    zespół nauczycieli wychowania fizycznego,

–    zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego,

–    zespoół wychowawczy,

 • Inne(doraźne) powoływane przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej w zależności od potrzeb.

§ 11

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Osoby, o których mowa w ust. 1-2 uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw.
 4. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału
  w głosowaniach.

§ 12

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego planem pracy  oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:
  • przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  • w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
  • po zakończeniu pierwszego półrocza oraz rocznych zajęć szkolnych w celu przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających
   ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
  • w miarę bieżących potrzeb.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym
  na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy:
  • przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
  • organu prowadzącego szkołę,
  • co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 4. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego.
 5. Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego przeprowadzenia.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący.
 7. W szczególnych przypadkach przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej wicedyrektorowi szkoły.
 8. W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni wicedyrektor szkoły.
 9. Pod nieobecność dyrektora szkoły z powodu nagłej choroby, Rada Pedagogiczna nie podejmuje innych uchwał, niż te, które zostały ujęte w propozycji porządku obrad, z wyjątkiem uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska, gdy dyrektor szkoły wyraźnie uniemożliwia Radzie Pedagogicznej podjecie uchwały w tej sprawie.
 10. Przewodniczący o terminie i proponowanym porządku zebrania powiadamia wszystkich członków Rady Pedagogicznej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 11. Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane w dniu powiadomienia.

 

 

Rozdział IV

Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 13

 1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności:
  • opracowuje roczny plan pracy Rady Pedagogicznej,
  • przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej,
  • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
  • monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez Radę Pedagogiczną,
  • informuje Radę Pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał,
  • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa (jako dyrektor szkoły).
 2. Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega
  w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Pedagogicznej o terminie zebrania, z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia, oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania.

§ 14

Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej:

 1. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:
  • czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,
  • składania wniosków i projektów uchwał,
  • udziału w pracach w stałych lub doraźnych zespołach powołanych przez Radę Pedagogiczną.
 2. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:
  • czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany,
  • nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  • współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa,
  • realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,
  • składania sprawozdań z wykonania powierzonych zadań.
 3. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony
  z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły.
 4. Członek Rady Pedagogicznej nieobecny na zebraniu zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na posiedzeniu.

§ 15

 1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
 3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku posiedzenia.
 4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
 5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Pedagogicznej.

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał

§ 16

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy jej członków.
 2. Wnioski i opinie Rady Pedagogicznej przyjmowane są w drodze uchwał.
 3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za",która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 17

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 18

 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.
 3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 19

 1. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członkaRady Pedagogicznejprzyjęty w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznejgłosują kartami do głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
 3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady Pedagogicznejuczestniczących w zebraniu.

§ 20

 1. Rada Pedagogiczna przy wyborze swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły przeprowadza głosowanie tajne.
 2. Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.
 3. Przedstawicielami Rady Pedagogicznej zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.
 4. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów na miejscu uprawniającym do udziału w komisji konkursowej zarządza się powtórne głosowanie pomiędzy tymi kandydatami.

 

§ 21

O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności
z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rozdział VI

Dokumentowanie zebrań

§ 22

Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 23

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
 2. Protokolanta zebrania powołuje przewodniczący Rady Pedagogicznej spośród jej  członków.
 3. Rada Pedagogiczna może wybrać protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego.
 4. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:
  • datę zebrania,
  • numer protokołu,
  • numery podjętych uchwał,
  • stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
  • wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
  • zatwierdzony porządek zebrania,
  • stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
  • przebieg zebrania,
  • treść zgłoszonych wniosków,
  • podjęte uchwały i wnioski,
  • podpisy przewodniczącego i protokolanta.
 5. Protokół powinien być napisany do 7 dni po posiedzeniu plenarnym.
 6. Protokół jest udostępniany członkom Rady Pedagogicznej w sekretariacie szkoły na okres tygodnia w celu zapoznania się z jego treścią i umożliwienia wnoszenia uwag do tej treści.
 7.  Uwagi należy wnosić na piśmie do dyrektora szkoły.
 8. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej przyjmuje się na następnym zebraniu.
 9. Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
 10. Do protokołowania posiedzeń wykorzystuje się edytor tekstu Word. Protokoły  zapisane
  w wersji elektronicznej i wydrukowane są przechowywane w segregatorze u dyrektora szkoły.
 11. Protokoły z jednego roku szkolnego tworzą  księgę protokołów, którą po oprawieniu opatruje się klauzulą:  Księga protokołów posiedzeń plenarnych Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Nowej Górze   odbytych w roku szkolnym ………… . Księga zawiera …… stron.
 12. Uchwały Rady Pedagogicznej numeruje się w danym roku szkolnym cyframi arabskimi łamanymi przez numer protokołu.

 

§ 24

 1. Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.
 2. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

§ 25

 1. Protokoły i notatki informacyjne z zebrań zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną stanowią dokumentację pracy Rady Pedagogicznej.
 2. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji i zespołów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 27

 1. Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze uchwały.
 2. Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze uchwały.
 3. Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.
 4. Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna, przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity.

                                                                           § 28              

Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem podjęcia.