Nawigacja

Szkolny program profilaktyki Program wychowawczy Regulamin świetlicy szkolnej Regulamin korzystania z podręczników Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin projektów edukacyjnych Procedura postępowania wobec uczniów mających dużą absencję Procedura uzyskania karty rowerowej Ewaluacja wewnętrzna 2016 Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Górze

Akty prawne

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki

„Nigdy nie wolno zapomnieć, że w dusze młodzieży można to wszczepić, co się pragnie, aby tam na zawsze pozostało”

 "Profilaktyka nie może zastępować wychowania, może je jedynie uzupełniać."

 

Profilaktyka

Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami które mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych. Działania profilaktyczne prowadzone są na trzech poziomach, w zależności od stopnia ryzyka: Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka – całej społeczności szkolnej. Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji życiowych. Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

Profilaktyka selektywna skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny są narażone na rozwój zaburzeń. Profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka. Celem jest tworzenie warunków, które umożliwiają wycofanie się z zachowań ryzykownych. Działania w zakresie profilaktyki selektywnej prowadzone są przez psychologów i pedagogów szkolnych, specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także wykwalifikowanych realizatorów programów profilaktycznych.

Profilaktyka wskazująca skierowana jest do grupy, w której rozwinęły się już symptomy zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Obejmuje ona działania interwencyjne i terapeutyczne, mające na celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz  umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania społecznego (resocjalizacja).

Miejsce prowadzenia: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Nowej Górze

Osoby objęte programem: uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej I-III Gimnazjum, nauczyciele i rodzice, a także środowisko  
 

Czas realizacji: 2017/2018 r.

Program zawiera:

I           Podstawy prawne                                                  

II          Profilaktyka w szkole –informacje ogólne

III         Charakterystyka środowiska szkolnego

IV         Ogólna charakterystyka programu, cele programu

V          Wykaz literatury wspomagającej działania profilaktyczno –wychowawcze

VI         Działania profilaktyczne na dany rok szkolny , informacje dotyczące diagnozy i identyfikacji problemów  

I Podstawy prawne

Konstytucja RP

Konwencja Praw Dziecka

Znowelizowana Ustawa o systemie Oświaty

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r.(Dz.U.z 2002 Nr 10, poz.96)  

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 19 lipca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dot. wychowania seksualnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (nowelizacja z dnia 26.10 2000r.), ustawa o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz.U.z 1994 Nr 62, poz . 265)

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 1982 Nr35, poz. 230 z późn. zmianami)

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przez następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1995 Nr 10, poz. 55)

 

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją (jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku)

Dokumenty wewnętrzne

Statut szkoły

Plan rozwoju szkoły spójny z programem wychowawczym

II Profilaktyka w szkole –informacje ogólne

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół podkreśla, że działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki. Programy te muszą być dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie uczniów przed zagrożeniami przez działania wychowawczo-profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych.

Profilaktykę rozumiemy jako proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników niekorzystnych dla życia i zdrowia człowieka. Koncentruje się na :

 • odkrywaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału jednostki, w tym na promowaniu pozytywnych umiejętności życiowych dzieci i młodzieży,
 • odkrywaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjałów bliskiego środowiska rodzinnego i szkolnego.

Szkolny Program Profilaktyki to ogół działań chroniących dzieci i młodzież przed zakłóceniami w rozwoju, a także działań interwencyjnych w sytuacjach pojawiających się zagrożeń. Obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programów nauczania i programu wychowawczego, a także działania specyficzne dla profilaktyki, np. zasady interwencji profilaktycznych, procedury pomocnicze w sytuacjach zagrożenia w szkole lub klasie, zasady współpracy ze specjalistami.

 

 

Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych

Rozpoznanie oddziaływania czynników ryzyka i czynników chroniących w danym środowisku pozwala na określenie stopnia zagrożenia dzieci , młodzieży i wyodrębnienia grup o określonym poziomie ryzyka.

W praktyce wyróżniamy trzy stopnie zagrożenia:

 1. Grupa niskiego ryzyka – należą do niej osoby, które nie podejmują zachowań ryzykownych, są jeszcze przed inicjacją.
 2. Grupa podwyższonego ryzyka – znajdują się w niej osoby, które podjęły choć jedno zachowanie ryzykowne, są po inicjacji. W tej grupie obserwujemy liczne czynniki ryzyka.
 3. Grupa wysokiego ryzyka – należą do niej osoby, u których zachowania ryzykowne są utrwalone i które odczuwają negatywne konsekwencje tych zachowań (alkoholicy, narkomani, przestępcy).

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące

Niektóre cechy jednostki i jej środowiska sprzyjają powstawaniu zachowań ryzykownych, inne natomiast je hamują.

Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje i warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych.

Czynniki ryzyka:

 1. Sytuacja rodzinna.
 2. Sytuacja szkolna.
 • przemoc rówieśnicza,
 • odrzucenie przez rówieśników,
 • słaba więź ze szkołą,
 • niepowodzenia szkolne.
 1. Czynniki osobowościowe.
 2. Destrukcyjna grupa rówieśnicza.

Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.

 Czynniki chroniące:

 1. Silna więź emocjonalna z rodziną.
 2. Zainteresowanie nauką szkolną.
 3. Regularne praktyki religijne.
 4. Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych.
 5. Przynależność do pozytywnej grupy.
 6. Pozytywny klimat szkoły.
 7. Prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza.
 8. Wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy.
 9. Okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć.
 10. Zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy.

Celem interwencji profilaktycznych jest oddziaływanie zarówno na czynniki ryzyka, jak i na czynniki chroniące. Należy eliminować lub redukować czynniki ryzyka, jednocześnie wzmacniając działanie czynników chroniących. Warunkiem skutecznej profilaktyki jest kompleksowe działanie na jednostkę i jej otoczenie społeczne.

Poziomy profilaktyki

            W zależności od stopnia zagrożenia współczesna profilaktyka wyróżnia trzy poziomy oraz wskazuje cele i formy działania najbardziej dla nich właściwe:                  

III Charakterystyka środowiska szkolnego

W skład Zespołu  Szkół w Nowej Górze wchodzi Szkoła Podstawowa- siedem oddziałów (wraz z oddziałem przedszkolnym) i Gimnazjum –trzy odziały (po dwie klasy w każdym oddziale i jeden oddział klasy pierwszej). Uczniowie pochodzą głównie z trzech miejscowości: Nowej Góry, Miękini, Ostrężnicy, a także z Paryża.  Do naszego Zespołu Szkół uczęszczają także uczniowie z Domu Dziecka w Miękini, którzy potrzebują szczególnej pomocy , nie tylko ze strony nauczycieli, ale całego środowiska szkolnego.

Rodziny w tym regionie są średnio zamożne, i chociaż bezrobocie nie jest duże, to jednak wiele rodzin boryka się z dużymi trudnościami finansowymi i wymaga różnych form wsparcia (często w rodzinie pracuje tylko jedna osoba, a zarobki są niskie).           

W środowiskach rodzinnych uczniów zauważa się często niewłaściwe postawy wychowawcze, występują zjawiska patologiczne, jak również niewydolność wychowawcza. W swoich środowiskach lokalnych uczniowie często narażeni są na kontakty z osobami zagrożonymi uzależnieniami. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z istoty występujących problemów, nie zauważają ich, nie potrafią w porę lub właściwie zareagować, a to sprzyja rozwojowi niewłaściwych zachowań. Jednak w większości rodzin przeważają pozytywne wzorce i właściwy system wartości, co w dużej mierze wspomaga szkolne oddziaływania profilaktyczne.

Szkolny Program Profilaktyki skierowany jest przede wszystkim do uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszystkie grupy zostały objęte diagnozą. Z niektórymi działaniami wychodzimy również do środowiska lokalnego. Ważne ogniwo stanowią rodzice, pragniemy włączyć ich do  działań wychowawczych, gdyż uważamy, że spójność w działaniach rodziców i nauczycieli jest sprawą nadrzędną.

 

IV Ogólna charakterystyka program

            Program jest przeznaczony do realizacji w Zespole Szkól w Nowej Górze - w klasach „0” –VI (Szkoła Podstawowa)i w Gimnazjum.

W obszarze„zdrowie” zwrócono  uwagę na dostarczenie uczniom i rodzicom niezbędnej wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia, sposobów racjonalnego odżywiania, zapobiegania chorobom. Ulotki, plakaty, konkursy plastyczne, gazetki tematyczne, a także wiedza przekazywana w czasie zajęć wychowawczych i dydaktycznych mają służyć promowaniu zdrowego stylu życia.  W toku działań wiele uwagi poświęcimy motywowaniu uczniów do dbałości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny i estetykę otoczenia. Nie zabraknie także działań mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka (gimnastyka korekcyjna , zawody sportowe, zabawy ruchowe, SKS, rajd profilaktyczny, „zielone szkoły”, wycieczki rekreacyjne). Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów.

W  promowaniu wzorca zdrowego stylu życia nie można pominąć działań z profilaktyki uzależnień.  Uczniowie będą uczestniczyli w programach profilaktycznych, elementy programów profilaktycznych będą wykorzystywane w czasie zajęć wychowawczych.

W ramach programu zamierzamy kształtować zdrową osobowość pod względem emocjonalnym, psychicznym i społecznym. Zadania z tego zakresu będą realizowane w obszarze „rozwój osobowości” i w obszarze „postawa godna ucznia” Realizując różne programy profilaktyczne (Elementy Treningu Zastępowania Agresji, „ W zgodzie z sobą i innymi”    „Spójrz inaczej”, program profilaktyczno- integracyjny „ Archezja”,  ,,NOE’ ) zwrócimy szczególną uwagę na ćwiczenia rozwijające komunikację w grupie, zachowania asertywne, empatyczne. Programy te posłużą rozwijaniu osobowości dzieci i młodzieży, podniesieniu ich samooceny, rozwijaniu umiejętności prospołecznych.  Będziemy uczulać dzieci na potrzeby innych, aby potrafiły zobaczyć wokół siebie każdego człowieka i szanować jego godność.

Poszczególne działania wymagają od nauczycieli właściwego przygotowania. Grupa nauczycieli z naszej szkoły posiada kwalifikacje niezbędne do wdrażania różnych programów profilaktycznych, nadal pragniemy organizować szkolenia ( w ramach WDN), współpracować z różnymi instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne (Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki, Centrum Pomocy Rodzinie). W miarę potrzeb nauczyciele podejmą szkolenia lub warsztaty tematyczne. Pogadanki, prelekcje, zajęć warsztatowe mogą stać się zachętą do rozmów na ważne tematy wychowawcze.                             

          Cele programu: 

 • Rozwijanie skutecznej komunikacji w środowisku uczniów służącej poszanowaniu praw i godności drugiego człowieka
 • Przeciwdziałanie różnego rodzaju uzależnieniom
 • Rozwijanie nawyków zdrowego stylu życia
 • Eliminowanie wulgaryzmów i arogancji z zachowań uczniów
 • Profilaktyka agresji przemocy w tym , w tym cyberprzemocy.

Oczekiwane efekty:

 • Wyeliminowanie przejawów zachowań agresywnych w szkole.
 • Wzrost umiejętności zachowań prospołecznych (szczególnie w zakresie komunikacji) w grupie rówieśniczej, w rodzinie i w relacjach z innymi.
 • Umiejętne radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 • Zbudowanie właściwych relacji w grupie przejawiających się przede wszystkim poszanowaniem praw i godności drugiego człowieka.
 • Ukształtowanie „zdrowej osobowości” pod względem emocjonalnym, psychicznym, społecznym.
 • Rozwinięcie nawyków zdrowego stylu życia i dbałości o swoje zdrowie.
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa  na terenie szkoły i zadowolenia u uczniów.

Sprawdzanie efektywności zaplanowanych działań -ewaluacja programu:

Ewaluacja to systematyczne monitorowanie przebiegu zaplanowanych działań. Informacje niezbędne do ewaluacji będą pozyskiwane w następujący sposób:

 • Rozmowy  z uczniami, rodzicami, wywiady, dyskusje.
 • Obserwacja uczniów (prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli i wychowawców, sprawozdania).
 • Spotkania szkolnych zespołów nauczycieli –wymiana uwag, spostrzeżeń, doświadczeń w zakresie działań profilaktycznych.
 • Analiza dokumentacji pedagogiczno –wychowawczej.
 • Informacje zwrotne.
 • Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców

 

 

Działania w roku szkolnym 2015/2016:

Całościowe spojrzenie na różnorodne formy zagrożeń w wieku rozwojowym oraz na kompetencje życiowe  którymi powinien dysponować młody człowiek. Koncentracja na zagrożeniach ważnych dla danego okresu rozwojowego , które uruchamiają u młodzieży określone zachowania. Celem działania jest nie tylko to , aby młody człowiek nie podejmował określonych zachowań. Lecz zmienił styl życia na uwzględniający prozdrowotne wybory tzw. profilaktyka zintegrowana.

Dostarczenie uczniom i rodzicom niezbędnej wiedzy na temat:  

 • różnych aspektów zdrowia,
 •  sposobów racjonalnego odżywiania,
 • zapobiegania chorobom,
 • zachowań żywieniowych i zaburzeń odżywiania

Motywowaniu uczniów do dbałości o:

 •  higienę osobistą,
 • wygląd zewnętrzny ,
 • estetykę otoczenia,
 • prawidłowy rozwój fizyczny ,
 • aktywność fizyczną

Profilaktyka uzależnień: 

 • objęcie uczniów programami profilaktycznymi,  ,,Archezja ‘’, ,,NOE”
 • wykorzystanie elementów programów profilaktycznych na lekcjach wychowawczych,
 • przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież ,
 • cyberprzemoc- zagrożenia

Problemy cywilizacyjne i środowiskowe:

 • pomoc uczniom z rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie,
 • pomoc materialna dla uczniów z ubogich rodzin,
 • przeciwdziałanie i informowanie o zagrożeniach płynących z Internetu,
 • kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w  szczególności w środowisku tzw. nowych mediów.
 • Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży, m. in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, z doświadczeniem przemocy w rodzinie.

 

 

 

Proponowana literatura wspomagająca  realizację działań wychowawczych

 

Agresja u dzieci – szkoła porozumienia, Joanna Danielewska, Warszawa 2002.

 

Dzieci, alkohol, narkotyki, Ruth Maxwell, Gdańsk 2002.

 

Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. Program korekcji zachowań.,T. Opolska, E. Potemska, Warszawa 1999.

 

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały..., M. Faber, E. Mazlisk, Poznań 1996.

 

Jak pomóc dziecku nie pić, A. Pacewicz, Warszawa 1994.

 

Jak tworzymy Szkołę Promująca Zdrowie, praca zbiorowa pod red. B. Woynarowskiej, Warszawa 1993.

 

Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, M. Babiuch, W-wa 2002.

 

Nauczyciele rodzicom; zebrania z rodzicami metodą warsztatową, I. Fechner –Sędzicka, Toruń 2000.

 

Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki,

J. Szymańska, Warszawa 2000.

 

Psychporofilaktyka: Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Zbigniew Gaś, Lublin 1998.

 

W poszukiwaniu wartości, Ostrowska Krystyna, Gdańsk 2000.

 

Wychowanie skuteczne, J. Leite, J. Parrish, Warszawa 1994.

 

Żyć skuteczniej. Scenariusze lek. wychow., M. Jachimska, Wrocław 1992

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze
  32-065, Krzeszowice
  Nowa Góra 331
 • (fax) 12 283 50 83

Galeria zdjęć