Nawigacja

Regulamin świetlicy Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Świetlica

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W NOWEJ GÓRZE – NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY:

 1. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo- opiekuńczą przeznaczoną dla uczniów klas I-III, a także w miarę możliwości i warunków lokalowych dla uczniów dojeżdżających i pozostałych uczniów z klas IV-VI.

 2. Świetlica jest czynna codziennie od pon. do pt. w godzinach :

poniedziałek 12.35 – 16.00

wtorek 12.35 – 16.00

środa 11.35 – 16.00

czwartek 11.40 – 16.00

piątek 11.45 – 16.00

 1. Zasady przyjęć uczniów i organizacja pracy

a) do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, a w szczególności dzieci dojeżdżające do szkoły busem, w drugiej kolejności dzieci rodziców pracujących, następnie z rodzin wielodzietnych, niepełnych, wychowawczo zaniedbanych.

b) w uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać pozostali uczniowie.

c) jeżeli sytuacja ucznia tego wymaga może być on przyjęty w ciągu roku szkolnego.

d) kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy (zał. Nr 1) rodziców (opiekunów), które składa się u wychowawcy klasy.

e) w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupie wychowawczej nie przekraczającej 25 uczniów.

f) zajęcia w świetlicy organizowane są zgodnie z tygodniowym planem lub dostosowane do aktualnych potrzeb.

g) uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

h) uczeń w wyjątkowych przypadkach może być zawieszony lub skreślony z listy uczniów uczęszczających do świetlicy w wyniku naruszenia ogólnospołecznych norm, stanowiąc zagrożenie dla innych wychowanków lub siebie, o czym decyduje Komisja.

i) w skład komisji wchodzą: dyrektor, pedagog, nauczyciele świetlicy, wychowawca ucznia.

j) o decyzji Komisji informuje się rodzica lub prawnego opiekuna oraz samego ucznia.

k) świetlica prowadzi następującą dokumentację: dzienniki zajęć, plan pracy świetlicy szkolnej.

l) na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym zebraniu rodzice są zapoznawani z regulaminem świetlicy. Składając podpis pod regulaminem, rodzice zobowiązują się do jego przestrzegania i wyrażają zgodę na jego przepisy.

ł) rodzice są zobowiązani PISEMNIE LUB TELEFONICZNIE powiadomić wychowawcę świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).

m) dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę.

n) jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz.16.30 wychowawca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieodebrania. Po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko nadal przebywa w szkole, czekając na rodziców/opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby, pod opieką wychowawców. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, wychowawca ma obowiązek poinformować najbliższy komisariat policji.

o) jeżeli rodzice co najmniej trzy razy zaniedbają obowiązek odebrania dziecka o wskazanej godzinie, komisja kwalifikacyjna skreśla ucznia z listy uczestników świetlicy szkolnej.

 1. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy. 

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo :

a) uczestniczenia w zajęciach.

b) korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu prac domowych i pokonywaniu trudności w nauce.

c) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

d) korzystania z gier i sprzętu będącego na wyposażeniu  szkoły.


 

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

a) regularnego uczestniczenia w zajęciach

b) nienagannego i należytego zachowania w czasie i po zajęciach.

d) poszanowania gier, sprzętu i wyposażenia szkoły.

e) każdorazowego zgłaszania wychowawcy swojego przyjścia i wyjścia ze świetlicy

 1. Obowiązki nauczyciela wychowawcy.

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi i zapisanymi do świetlicy dziećmi. Troska o ich wszechstronny rozwój i dobre samopoczucie.

b) kwalifikowanie uczniów do świetlicy.

c) sporządzanie planu pracy.

d) prowadzenie dziennika zajęć i obecności uczniów na zajęciach świetlicowych.

e) odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

f) współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

g) udzielanie pomocy nauce uczniom słabszym.

h) powiadamianie wychowawców i dyrekcję szkoły o niewłaściwym zachowaniu uczniów, ich problemach zdrowotnych bądź nieobecnościach na zajęciach świetlicowych.

i) nauczyciele wychowawcy mają obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.


 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze
  32-065, Krzeszowice
  Nowa Góra 331
 • (fax) 12 283 50 83

Galeria zdjęć